ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályban: 2022. május 28-tól visszavonásig 

I.

IMPRESSZUM

Név: Földi Andrea egyéni vállalkozó

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 1. ép. 2. em. 11. ajtó

Nyilvántartásba vételi szám: 54299180

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Adószám: 55592998-1-42

Az egyéni vállalkozó jelen jogviszonyban kisadózó vállalkozóként jár el.

Ügyfélszolgálat

E-mail: kreatour@kreatour.hu

Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 1. ép. 2. em. 11. ajtó

Telefonszám: +36-20-3515867 (hétköznapokon 9:00 és 16:00 között hívható)

Személyes ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban

Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

E-mail cím: info@sybell.hu

II.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)

III.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv. rendelkezései vonatkozásában – a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint szolgáltatás. A 45/2014-es Kormányrendelet alkalmazásában ingó dolog. 

Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.

Felek: Eladó / Szolgáltató és Vevő / Megrendelő együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Gyártó: A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tüntetni fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló. 

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Megrendelő: Olyan magán személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybevételére köteles.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Eladó és Vevő között létrejövő adásvételi szerződés, Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: Olyan magánszemély, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

IV.

ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg. 

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a vásárlási, megrendelési, fizetési, szállítási feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő / Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A honlapon keresztül történő megrendeléssel, vásárlással Vevő / Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

Az ÁSZF maradéktalanul a Vevő / Megrendelő és az Eladó / Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

V.

A SZERZŐDÉS NYELVE

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

VI.

A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem kerülnek iktatásra.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag nem válnak hozzáférhetővé.

VII.

A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA

A szerződés írásban kötött szerződésnek minősül.

VIII.

MAGATARTÁSI KÓDEX

A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti magát alá.

IX.

DÍJAK / ÁRAK

Az árak / díjak forintban értendők. 

A feltüntetett árak / díjak a Vevő / Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő árak / díjak.

Szolgáltató bizonyos esetekben – így családi és baráti programok (pl: tematikus születésnapok) vagy iskolai, intézményi programok esetén – egyedi, a Megrendelő igényeire szabott ajánlatot készít. A kalkulált díj különösen az igényelt szolgáltatás jellegétől, időtartamától, a résztvevők számától függ.

A Szolgáltató átvételi díjat, kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján felül kivéve a 3 napon túl át nem vett KreaTour-boxnál.

Az ár- illetve díjváltoztatás jogát Eladó / Szolgáltató fenntartja.

X.

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 1. ép. 2. em. 11. ajtó
 • Telefonszám: +36-20-3515867
 • E-mail cím: kreatour@kreatour.hu

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. 

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni. 

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. 

A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára. 

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgy.tv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg: http://kormanyhivatal.hu

Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is – jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kembekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem.

A platformon a fogyasztók közvetlenül a kereskedővel tudják rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha a fogyasztó még nem lépett kapcsolatba a kereskedővel, vagy a kereskedő nyitott a párbeszédre. A platform értesíti a kereskedőt a fogyasztó kérelméről, és ha a kereskedő hajlandó megbeszélni az ügyet, az irányítópulton keresztül közvetlen üzenetet is válthatnak egymással. A megegyezésre legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. 

A kereskedő listát készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a felek rendelkezésére, hogy megállapodjanak.

Ha a kereskedő a fogyasztó kérelmét elutasítja, az egyik fél kilép, vagy 90 nap után sincs eredmény, a fogyasztó megpróbálhat vitarendezési testülettel megoldást találni – ebben az esetben további 30 nap van a megállapodásra -, vagy kísérletet tehet arra, hogy másik vitarendezési eljárást találjon.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

Az OVR platform akkor használható, ha:

 • A Vevő / Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.
 • Az Eladó / Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.
 • A Vevő / Megrendelő panasza olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.

XI.

SZERZŐI JOGOK

A honlapon lévő tartalom, valamint Eladó / Szolgáltató Facebook és Instagram oldalain közzétett szöveges művek, az audiovizuális tartalmak, a fotóművészeti alkotások, a rajzolás, a festés, a szobrászat által és más hasonló módon létrehozott alkotások, valamint azok tervei, a jelmezek, a díszletek, valamint azok tervei – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt állnak, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.
Megrendelő a szolgáltatásokat kizárólag személyes, illetve a megállapodásban rögzített mértékű használatra veheti igénybe. 
A KreaTour-boxokhoz kapcsolódó képi és audiovizuális tartalmak esetében azok elérhetőségét lehetővé tevő link nyilvánosságra hozatala, annak harmadik személy részére történő jogosulatlan továbbítása szigorúan tilos.

Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a fenti forrásokra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos: Földi Andrea

Engedély az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:

E-mail cím: kreatour@kreatour.hu

Postai út: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 1. ép. 2. em. 11. ajtó

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként vagy fotóművészeti alkotásonként, és naptári naponként 25.000 Ft, audiovizuális művenként, a rajzolás, a festészet, a szobrászat által vagy más hasonló módon létrehozott alkotásonként, vagy azok terveiként, jelmezenként, díszletenként vagy azok terveiként 300.000 Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását. 

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére. 

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat. 

XII.

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél, illetve szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására. 

Az adatok tájékoztató jellegűek.  

A képek a valóságot tükrözik.

A képeken esetlegesen szereplő kiegészítők – ha a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatóban Eladó / Szolgáltató mást nem közöl – nem képezik annak részét, dekorációs célt szolgálnak.

A felületen egyértelműen jelölésre kerül, mely termékek vagy szolgáltatások vannak készleten. 

Egyes termékek / szolgáltatások korlátozottan állnak rendelkezésre tekintettel arra, hogy a boxok és ajándékkártyák száma limitált, szolgáltatások esetében pedig a résztvevők száma maximalizált.

Amennyiben – technikai hiba folytán – olyan termék/szolgáltatás ára/díja kerül levonásra, amely nincs készleten, Eladó/Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül gondoskodik annak visszautalásáról, egyidejűleg értesíti Vevőt/Megrendelőt arról, hogy az általa megvásárolni kívánt áru nem áll rendelkezésre.

Eladó/Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a rendszeren keresztül kizárólag termékek vásárlására, szolgáltatások megrendelésére van lehetőség. Azokat lefoglalni, félretetetni nincs lehetőség. 

XIII.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

A megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott adatok módosítására. 

A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a következő oldalra lépés esetén is javíthatók az adatok.

A megrendelés elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Vevő / Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. 

A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre, a termék szállítására. 

Vevő / Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó / Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre / Megrendelőre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

XIV.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR  / DÍJ ESETÉN

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár/díj szerepel a honlapon. 

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os eladási ár / díj szerepel, az hibás. Hasonlóan nyilvánvaló az ár-, illetve díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár / díj. (Pl.: az eredeti ár: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő árként 100 Ft szerepel.)

Hibás ár/díj esetén a megrendelést – vagyis a Vevő / Megrendelő ajánlatát – a hibás áron / díjon nem áll Eladó / Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a terméket / szolgáltatást hibás áron / díjon értékesíteni. 

Hibás áron / díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Vevő / Megrendelő és Eladó / Szolgáltató között. 

Hibás áron / díjon történő Vevő / Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén az Eladó / Szolgáltató felhívja a Vevő / Megrendelő figyelmét a helyes árra / díjra, és felajánlhatja a helyes áron / díjon történő szerződéskötést. 

Vevő / Megrendelő a hibás ár / díj helyett az Eladó / Szolgáltató által közölt helyes áron / díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

XV.

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A „Box”, „Mit látsz?”, „Műhely” , „Táborok” és Eseménynaptár menüpontokra kattintva érhetők el az egyes árukra vonatkozó alábbi információk:

 • áru megnevezése
 • ára/díja
 • tartalmi elemei
 • szolgáltatások esetében azok időpontja és időtartama

KreaTour-box:

Vevő a KreaTour-box landing oldalára kattintva elérhető tájékoztatókban található „Megveszem”, „Megrendelem”, „Vágjunk bele”, illetve „Nem szeretnék lemaradni” gombokra kattintva, vagy a landing oldal aljára görgetve jut el – a “Tovább a vásárláshoz” gomb megnyomásával – a megrendelő űrlaphoz. Az azokon kért adatokat megadva adhatja le a termékre vonatkozó rendelését, majd a “Tovább a fizetéshez” gomb megnyomása után a OTP Simple Pay rendszerén keresztül vásárolhat.

A termék kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Vevőnek, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. 

Ezen e-mailben Eladó tájékoztatást nyújt a Vevő és az Eladó közötti jogviszony lényegi elemeiről. Amennyiben a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, Eladó annak bekéréséről is gondoskodik. 

A termék megvásárlásának előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Vevő általi kifejezett elfogadása.

A vásárlás folyamata a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakítható. 

Mágia és Műhely programok:

Megrendelő a „Mit látsz?” „Műhely” és “Eseménynaptár” menüpontokra kattintva elérhető tájékoztatókban található „Érdekel” gombra kattintva, és a felületen kért adatokat megadva léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval vásárlás céljából.

Megrendelő a résztvevő(k) nevének és születési idejének megadása, és az időpont kiválasztása (ha szükséges az egyéb doboz kitöltése) után a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kiválasztott szolgáltatásokat a kosarába. Megrendelő a kosárba helyezés előtt közölheti a résztvevő gyermekre vonatkozó lényegi információkat. (pl: nyelvismeret hiánya, balkezesség, stb.), illetve nyilatkozhat arról, hogy a gyermekről fényképfelvételek készítéséhez és felhasználásához nem járul hozzá. 

A „Műhely” oldalon felnőtt résztvevők esetében az időpont és a termék kiválasztása esetén más, személyes adatra nincs szükség illetve felnőtt résztvevőkkel együtt érkező gyerekek esetében sincs szükség más adatra a „Kosárba teszem” gomb megnyomása előtt.

A „Kosár” oldalon „Vásárlás folytatása” gombra vagy a szolgáltatás címére kattintva Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy más szolgáltatásokat helyezzen a kosarába. A már kosárba elhelyezett szolgáltatások az x -re kattintva eltávolíthatók. A „Kosár frissítése” gombra kattintva aktualizálható a kosár tartalma. A Megrendelő itt választhatja ki az alkalmazni kívánt szállítási módot is, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva – a számlázási adatok megadását követően – véglegesítheti megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva.

A szolgáltatás kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.  

Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a Megrendelő és a Szolgáltató közötti jogviszony lényegi elemeiről. Amennyiben a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, annak bekéréséről is gondoskodik. 

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

A megrendelés folyamata a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakítható. 

Táborok:

Megrendelő a „Táborok” menüpontra kattintva elérhető tájékoztatókban található turnusokra és időpontokra vonatkozó gombra kattintva éri el az egyes táborokra vonatkozó részletes információkat, majd az ott kért adatokat megadva léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. Illetve ezeket a tartalmakat az Eseménynaptárból is elérheti, és az “Érdekel” gombra kattintva a kiválasztott hét termékoldalára jut.

Megrendelő a gyermek nevének születési idejének, a tábor alatt elérhető felnőtt nevének, telefonszámának megadása után,  a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kiválasztott szolgáltatásokat a kosarába. Megrendelő itt közölheti a résztvevő gyermekre vonatkozó lényegi információkat. (pl: nyelvismeret hiánya, balkezesség, stb.), illetve nyilatkozhat arról, hogy a gyermekről fényképfelvételek készítéséhez és felhasználásához nem járul hozzá. A megfelelő helyre érkező tájékoztatás érdekében az űrlapon azt az e-mail címet is meg kell adni, ahova a Megrendelő tábor előtt a tájékoztatót kéri.  Több gyermek esetében újra ki kell tölteni az űrlapot, majd a kiválasztott szolgáltatást a kosárba helyezni. 

A szolgáltatás kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez – pdf formátumban – csatolja jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.  

Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a Megrendelő és a Szolgáltató közötti jogviszony lényegi elemeiről. Amennyiben a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, annak bekéréséről is gondoskodik. 

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

A megrendelés folyamata a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakítható. 

Vásárlói adatok megadása

Magánszemély Vevőnek / Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • számlázási név
 • számlázási cím
 • szállítási név (csak termékértékesítés esetén, amennyiben a számlázási névtől eltér)
 • szállítási cím (csak termékértékesítés esetén, amennyiben a számlázási címtől eltér)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • gyermekfoglalkozások, táborok esetében: a gyermek neve, a gyermek születési ideje, a gyermekre vonatkozó egyéb, a foglalkozáson, táborban való részvételét érintő információk (pl: szülő, gondviselő telefonszáma, a tájékoztatásra szolgáló e-mail cím, ételallergia vagy -intolerancia, allergia, mentális vagy pszichés betegség megléte)

Vevő / Megrendelő kizárólag magánszemély lehet.

Fizetési módok megadása

Főszabály szerint a fizetés online bankkártyás fizetés útján történik: 

A fenti fizetési mód nem jár plusz költséggel.

Online bankkártyás fizetésre az OTP Simple Pay rendszer használatával van lehetőség.

Egyes szolgáltatások esetében – így különösen családi-, baráti-, iskolai- és intézményi programoknál – egyedi árajánlat készül. Ezen szolgáltatások esetében a fizetés banki átutalással történik. A fizetendő összeget és az átutaláshoz szükséges adatokat – így a bankszámlaszámot, a kedvezményezett nevét, a számlavezető bank megnevezését – a Megrendelővel kötött szerződés tartalmazza. 

Szállítási adatok megadása 

Vevő a KreaTour-box termék esetében az alábbi szállítási módok közül választhat:

 • személyes átvétel a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. szám alatt, előre egyeztetett időpontban (ingyenes)
 • postai úton történő kézbesítés – MPL (2390Ft) 
 • csomagautomatában való átvétel – Foxpost (1190 Ft)
 • házhozszállítás – Foxpost (3290 Ft)

Amennyiben a csomagautomatából határidőben a termék nem kerül kivételre, visszaszállítási díj kerül kiszabásra Eladó terhére. Eladó ezen díjat a Vevőre hárítja át. A visszaszállítás díja: 1000 Ft.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a szállítás foganatosítása érdekében más szolgáltatót vegyen igénybe. Eladó vállalja, hogy az esetlegesen eltérő feltételekről Vevő részére tájékoztatást nyújt.

Át nem vett, a szállítási cég által visszaküldött KreaTour-boxok esetében az Eladó 3 naptári napig raktározza a csomagot ingyenesen, ezalatt e-mailbe felveszi a Vevővel ismét a kapcsolat ismét. A csomagot az Eladó a visszaszállítási díj, az újabb szállítási díj (kivéve személyes átvétel) és 1000 Ft munkadíj megfizetése után küldi el ismételten a Vevőnek. A Vevő ezt utalással rendezheti. Az át nem vett csomagok után – visszavételtől számított 4.naptól az Eladó 500 Ft/nap raktározási költséget számol fel, amennyiben az összeg eléri az aktuális KreaTour-box árát, a dobozt továbbértékesíti.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Vevőnek (csak magánszemély!) / Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van az általa választott terméket, szolgáltatást megrendelni, illetve e-mail útján árajánlatot kérni.

Eladó / Szolgáltató legkésőbb a megrendelést követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Vevővel / Megrendelővel, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség.

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.

A termék megvásárlásának, a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Vevő, Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

XVI.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Az általános teljesítési határidő – termékek esetében – rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 munkanap. A határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérés hosszabb  esetben jelzésre kerül. Eladó e határidőn belül gondoskodik a kézbesítés iránt, a terméket a kézbesítést végző szolgáltatónak (MPL, Foxpost) átadja. A teljesítési határidőbe a termék kézbesítést végző szolgáltatónak való átadása és a Vevő részére való kézbesítése közötti időtartam nem számít bele, az az Eladó felelősségi körén kívül esik. 

Szolgáltatások esetében az általános teljesítési határidő a megrendelt szolgáltatás honlapon feltüntetett időpontja. A határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérés minden esetben jelzésre kerül.

A teljesítés határideje – bizonyos szolgáltatások esetében (elsődlegesen családi-, baráti- vagy iskolai, intézményi foglalkozások esetén) az áru jellegére tekintettel – a Felek közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Cégekkel a Szolgáltató lebonyolító cég bevonásával köt szerződést ami ennek az ÁSZF-nek nem tárgya.

Időszakos elérhetőségű szolgáltatások esetében előrendelésre kerül sor. Amennyiben valamely szolgáltatás esetén a résztvevők száma eléri a maximumot, az azt követően jelentkezők várólistára kerülnek. Eladó / Szolgáltató ennek tényéről tájékoztatást nyújt. A teljesítési határidő előrendelés és várólista esetén eltérhet a fent rögzítettektől.

XVII.

JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a felületen szereplő egyes termékek gyártása, szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 

Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel, Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. 

A termék vételárának, a szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg vagy részteljesítés esetén annak meghatározott része 8 munkanapon belül.

Amennyiben a programot szervezői oldalról – elsősorban biztonsági okokból, vagy a csoport kis méretéből adódóan – Szolgáltató lemondja, a már kifizetett szolgáltatás teljes díja visszatérítésre kerül. Szolgáltató ez esetben sztornó számlát állít ki, és a visszautalásról 5 naptári napon belül gondoskodik.

XVIII. 

FELELŐSSÉG

Mit látsz? programok:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetén elállásnak nincs helye, a részvételi lehetőség ugyanakkor más részére átadható, átruházható. Amennyiben a részvételi lehetőség más részére átadásra kerül, Megrendelő ennek tényéről köteles Szolgáltató részére tájékoztatást nyújtani.

Amennyiben Megrendelő az átruházás lehetőségével nem él, a workshop, foglalkozás pótlására, illetve a már kifizetett díj visszatérítésére lehetőség nincs. 

A program kezdetét követő 30 percet meghaladó késés esetén – a program díjának visszafizetési kötelezettsége nélkül – Szolgáltatónak nem áll módjában a részvételt engedélyezni. 

Műhely és Tour programok:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetén elállásnak nincs helye, a részvételi lehetőség ugyanakkor más részére átadható, átruházható. Amennyiben a részvételi lehetőség más részére átadásra kerül, Megrendelő ennek tényéről köteles Szolgáltató részére tájékoztatást nyújtani.

Amennyiben Megrendelő az átruházás lehetőségével nem él, a workshop, foglalkozás pótlására, illetve a már kifizetett díj visszatérítésére – főszabály szerint – lehetőség nincs azzal, hogy amennyiben a lemondásra a workshop, foglalkozás kezdete előtt legalább 72 órával sor kerül, Szolgáltató – egyszeri alkalommal – pótlási lehetőséget biztosít, amennyiben Megrendelő vásárol még egy foglalkozást egy későbbi időpontra.

A műhelyben zajló egész napos foglalkozások esetén, a program kezdetét követő 2 órát meghaladó késés esetén – a program díjának visszafizetési kötelezettsége nélkül – Szolgáltatónak nem áll módjában a részvételt engedélyezni. 

Táborok:

Bár az elállási jog gyakorlását Szolgáltató a táborok esetében sem lenne köteles biztosítani, Szolgáltató a jogszabály által előírtaknál kedvezőbb lemondási lehetőségeket kíván biztosítani Megrendelői számára. Szolgáltató a táborra vonatkozó megrendelését a tábor első napját megelőző 40. napig kötbérmentesen lemondhatja. Szolgáltató 3000 Ft kezelési költséget számol fel. A tábor első napját megelőző 39. és 25. naptári nap közötti lemondás esetén Megrendelő 50% kötbért köteles megfizetni. A tábor első napját megelőző 24.naptól a Megrendelő 100% kötbért köteles fizetni.

A program megkezdését követően visszatérítésre nincs lehetőség, de a Szolgáltató lehetőséget biztosít a részvétel átruházására a Tábor kezdete előtti 3. napig , amennyiben erről Megrendelő tájékoztatást küld, vagy telefonon jelzi. Ennek átírási költsége 2000 Ft. 

Amennyiben a Szolgáltató lemondja a programot, a befizetett díj teljes összege visszajár. A visszautalásra 5 naptári napon belül kerül sor.

Ha a foglalkozás, tábor helyszínbiztosítása, a személyi állomány biztosítása és a programtartás megvalósul, az eseményt megvalósultnak kell tekinteni. Amennyiben ezen feltételek teljesülnek, Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Megrendelő minden olyan körülményt – így különösen a foglalkozáson, táborban részt vevő kiskorú testi és lelki egészségének állapotát – amelyek a foglalkozáson, táborban való biztonságos részvételét, az eszközök biztonságos használatát, a részt vevő kiskorú együttműködési készségét érintik, vagy érinthetik, köteles Szolgáltató tudomására hozni. Ezen információt elhallgatásából, vagy a valóságnak nem megfelelő információk közléséből adódó kárért Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

Amennyiben a kiskorú gyermek saját maga vagy a többi résztvevő egészségét, testi épségét, biztonságát veszélyeztető vagy sértő módon jár el, vagy a program lebonyolítását súlyosan vagy visszatérően, jelentős mértékben akadályozza, olyan mentális problémával küzd amit a Megrendelő nem hozott a Szolgáltató tudomására, vagy a szolgáltatás részvételéhez szükséges magyar nyelvismerettel nem rendelkezik, a kiskorú a programból – a foglalkozás, tábor díjának visszatérítési kötelezettsége nélkül – elbocsátható.

A foglalkozásokon, táborokban a kiskorú gyermekek a szülők / törvényes képviselők hozzájárulásával vehetnek részt. A szülő / törvényes képviselő felelőssége, hogy a felügyelete alatt álló gyermek csak és kizárólag abban az esetben vegyen részt a programokon – ideértve a táborokat is – amennyiben arra életkora, képességei, készségei, mentális és fizikai állapota alapján alkalmas. 

XIX.

KÉP-, MOZGÓKÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A foglakozásokon, táborokban kép-, mozgókép- és/vagy hangfelvétel készíthető.

Ezen felvételek internetes felületeken és a közösségi médiában, illetve Szolgáltató honlapján kerülhetnek közzétételre.

Szolgáltató a kép- vagy hangfelvétel készítése során fokozottan ügyel mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására, mások beleegyezése nélkül csak egyes személyeket nem exponáló tömegfelvételeket készít.

Amennyiben Megrendelő nem szeretné, hogy ő maga vagy a törvényes felügyelete alatt álló kiskorú a foglalkozásokon, táborokban készített kép- és hangfelvételeken szerepeljen, vagy azon kép- és hangfelvételek, amelyeken szerepel, nyilvánosságra hozatalra kerüljenek, ezen szándékát a megrendelés során köteles jelezni Szolgáltatónak. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy hozzájárulás hiányában kép- és hangfelvételek ne készüljenek, nyilvánosságra hozatalra ne kerüljenek.

XX.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

 • A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja.

 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó / Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó / Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. 

Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó / Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót / Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az Eladó / Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A visszaküldés költségei a Fogyasztót terhelik. 

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó / Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

  1. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
  2. olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti e jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szolgáltatásai – amelyek szabadidős tevékenységhez kapcsolódnak – előre meghatározott időpontban kerülnek megtartásra. E szolgáltatások a kivételek közé tartoznak, elállási jog gyakorlásának nincs helye.

Ez azt jelenti, hogy Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a foglalkozásra, workshopra szóló megrendelés (foglalás) egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben Szolgáltatónak – főszabály szerint – nem áll módjában a foglalás értékét, a már kifizetett díjat visszatéríteni. 

Miután a Megrendelő a szükséges adatokat beírja, az online bankkártyás fizetéshez szükséges kártyaadatokat a banki felületen megadja, amennyiben a tranzakció sikeres, a megrendelés, az adás-vétel létrejön, a foglalkozásokon, workshopokon való részvétel joga megvásárlásra kerül. Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy adott időpontra szóló workshopokra, foglalkozásokokra irányuló megrendelés esetén a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza.

Nem tartozik ide az az eset, amikor a foglalkozás, workshop elmarad. Ebben az esetben a foglalás értéke, a már kifizetett díj visszatérítésre kerül.

Bár a tábor – mint meghatározott időpontban megtartásra kerülő szabadidős szolgáltatás – úgyszintén a kivételszabályok közé tartozik, Szolgáltató – meghatározott feltételek fennállása esetén – lehetőséget kíván biztosítani, ennek részletszabályai a XVIII. fejezetben találhatók.

Az elállás kizárólag a boxok és ajándékkártyák esetében tekinthető relevánsnak.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő boxot vagy olyan ajándékkártyát vásárol, amely nem előre meghatározott időpontra szóló foglalkozásra, workshopra szól, elállási jog gyakorlásának van helye. 

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az időszakosan elérhető ajándékkártya megvásárlását követően a workshop, foglalkozás időpontja lefoglalásra kerül, az elállási jog gyakorlásának lehetősége megszűnik.

Az elállási jog gyakorlásának részletszabályait jelen fejezet tartalmazza.

Szolgáltató egyebekben felhívja a figyelmet, hogy ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. 

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

XXI.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés
Szolgáltató (Eladó) – mint Kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;

rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és

– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;

– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és

– meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a Jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

A Ptk szerint a Fogyasztó és Vállalkozás – Eladó – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – ide nem értve a következő bekezdésben részletezett eseteket – a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a Jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. 

Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt. 

Kellékszavatossági igények érvényesítése

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A Vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az előírt feltételeket (nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, olyan árut kellett volna eltávolítani, amit a hiba felismerése előtt üzembe helyeztek, és annak eltávolítását, illetve a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését saját költségére nem végezte el) vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a Vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a Vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Jelentéktelen hiba:

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra: 

A Jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Vételár visszatartása:

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Határidők: 

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Vállalkozással.

A hiba közlése

A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Jogosult felelős.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A kellékszavatossági igény elévülése

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a Jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igény

Vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog – termék – hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a termék előállítójától vagy forgalmazójától – hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Hibás teljesítés

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A hiba közlése

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény elévülése

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

XXII.

ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2022. május 28-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Eladó / Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Eladó / Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt. 


Nyilatkozat elálláshoz

Címzett: Földi Andrea egyéni vállalkozó (postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 1. ép. 2. em. 11. ajtó, e-mail: kreator@kreatour.hu)

Alulírott……………………………………………….kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve, címe: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):

………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..